AKTUEEL

Maasstad Advocatuur

Maasstad-Advocatuur

Zijn uw arbeidscontracten al WWZ-proof?

Onlangs is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Met deze nieuwe wet verandert er veel op het gebied van het arbeidsrecht. De wijzigingen zijn dan ook van invloed op uw arbeidscontracten. Hebt u standaard arbeidscontracten, dan is het dus verstandig deze te laten aanpassen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Hieronder treft u een kort overzicht van de wijzigingen die zijn ingegaan en informatie over ons speciale WWZ-actietarief.

Aanzegtermijn bij beëindigen contract voor bepaalde tijd

Een wijziging die per 1 januari jl. is ingevoerd is de zogeheten aanzegtermijn bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst dient u de werknemer schriftelijk laten weten of u de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze wettelijke verplichting is sinds 1 januari 2015 van toepassing op alle dan geldende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer. Leeft u deze regels niet of niet correct na, dan volgt daarop een sanctie in de vorm van de betaling van een vergoeding aan de werknemer. Zorg er dus voor dat u tijdig aanzegt!

Proeftijd en concurrentiebeding bij contract voor bepaalde tijd

Vanaf 1 januari jl. mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor zover deze arbeidsovereenkomst een looptijd heeft korter dan zes maanden. Daarnaast mag in geen enkele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij uit een schriftelijke motivering (opgenomen in de arbeidsovereenkomst) blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze twee regels gelden alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten op of na 1 januari 2015. Voor arbeidsovereenkomsten aangegaan vóór die datum blijven de oude regels van toepassing.

Loondoorbetaling bij oproepkrachten

Voor oproepkrachten kunt u de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst de loondoorbetaling aan hen die geen werk verrichten uitsluiten. Deze regeling is vooral van toepassing op nul-urencontracten. Op dit moment kan de periode waarin de loondoorbetaling wordt uitgesloten bij cao nog onbeperkt worden verlengd. Per 1 januari 2015 mag de periode alleen nog verlengd worden in functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Ook zal de minister voor bepaalde sectoren vaststellen dat helemaal geen nul-urencontracten kunnen worden afgesloten. Voor de sector ‘zorg’ is dat al gebeurd.

Maasstad Advocatuur WWZ-actietarief

Voor het WWZ-proof-maken van uw standaard arbeidscontracten rekenen wij een speciaal tarief van € 250,- excl. BTW en 6% kantoorkosten. Deze vaste prijs geldt voor het aanpassen van de bepalingen op het gebied van de wetswijzigingen die per 1 januari 2015 van kracht zijn. Mochten de overige bepalingen van uw standaard arbeidscontract eveneens aan herziening toe zijn, dan spreken we ook daar graag een vaste prijs met u voor af. Wij zijn u graag van dienst!